Ordliste

<audio>, <video>
Tagger introdusert i HTML5 for å bygge lyd og video inn i nettsider uten bruk av plugins.
AAC
(Advanced Audio Coding) Standard for tapsbasert komprimering av lyd. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltybelagt.
AVC
(Advanced Video Coding) Se H.264.
Alfakanal
Informasjon om hvor gjennomsiktige de forskjellige delene (bildeelementene) i et punktgrafikkbilde skal være.
Bildeelement
Et punktgrafikkbilde er bygd opp av bildelementer (også kjent som piksler). For hvert bildelement registreres elementets farge.
Bilde
Brukt av denne veilederen om både punktgrafikk og skalerbar grafikk, inkludert fotografier, tegninger, kart, illustrasjoner og figurer.
Bitmap
Se punktgrafikk
Codec
(coder/decoder) En standard eller et stykke program- eller maskinvare for koding (for lagring/sending) og dekoding (for visning/avspilling) lyd, video eller bilde.
DRM
(Digital Rights Management) System for å begrense bruk av digitalt innhold (f.eks. video eller lyd). Vanligvis brukt om begrensningsmekanismer plassert på en brukers datamaskin eller avspillingsustyr, og i så fall vanskelig eller umulig å kombinere med åpne standarder.
Eksportere
Å lagre en fil i et annet format enn det en appliakasjon vanligvis bruker.
FLAC
(Free Lossless Audio Codec) Standard for tapsfri komprimering av lyd. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
FLV
Se Flash Video.
Flash Video
Proprietær standard for innkapsling av video og lyd, brukt sammen med Flash Plugin.
Flash
Plattform fra Adobe for interaktivt nettinnhold. Omfatter bl.a. Flash Video og Flash Plugin. Meget utbredt, og kan til dels brukes i samsvar med Referansekatalogen.
Fri programvare
Programvare distribuert med en lisens som tillater brukere å se, videreutvikle og videreformidle programkoden.
GIF
(Graphics Interchange Format) Standard for tapsfri komprimering og innkapsling av bilder. Tilårskommen, med begrenset fargepalett, og uten støtte for varierende gjennomsiktighet. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
Gjennomsiktighet
Se alfakanal.
H.264
Standard for tapsbasert komprimering av video. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltybelagt.
HTML
(Hypertext Markup Language) En standard (i forskjellige versjoner) for å beskrive websider, inkludert innhold, struktur, og elementer som bilder, video- og lydklipp. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
HTML5
Standard under utvikling (men allerede delvis tatt i bruk) for å beskrive nettsider. Innfører bl.a. egne tagger for video og lyd uten bruk av plugins.
HTTP
(Hypertext Transfer Protocol) En standard (protokoll) for kommunikasjon mellom nettlesere og nettjenere, inkludert overføring av websider og annet innhold. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
IETF
(Internet Engineering Task Force) Standardiseringsorganisasjon som utarbeider og vedlikeholder mange viktige, vanlige Internett-standarder (særlig kommunikasjonsprotokoller).
ISO
(International Organization for Standardization) Standardiseringsorganisasjon som utarbeider og vedlikeholder standarder for svært mange samfunns- og teknologiområder, inkludert lyd, video og bilder (bla. gjennom spesialorganisasjonene MPEG og JPEG).
Innkapsling
Kombinering av én eller flere lyd-, video-, bilde- eller tekstfiler til én fil eller strøm. Innkapsling er f.eks. nødvendig for å flette sammen lyd- og videosporet i en film (f.eks. for lagring på DVD eller harddisk, streaming på nett, eller TV-overføring).
JPEG
(Joint Pictures Expert Group) Vanligvis brukt om en standard for tapsbasert komprimering av bilder (royaltyfri). Også navnet på en standardiseringsorganisasjon.
Koding
Teknikk for lagring av data på en slik måte at de kan gjenkjennes og forstås av andre programmer.
Komprimering
Teknikker for å organisere data slik at de tar mindre plass (for mer effektiv lagring eller overføring). Kan være tapsfri eller tapsbasert. Ved tapsfri komprimering går ikke informasjon tapt. Tapsbasert komprimering fungerer mer effektivt ved å utelate informasjon i bilder, lyd eller video som den menneskelige hjernen sannsynligvis ikke vil savne, men på bekostning av kvalitet.
Konvertering
Å gjøre om en fil fra ett format til et annet. Ved konvertering av video (som er en mer tidkrevende prosess) brukes ofte begrepet transkoding synonymt.
MP3
(MPEG Audio Layer 3) Standard for tapsbasert komprimering av lyd. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltybelagt.
MP4
Det vanligste navnet på MPEG-4 Part 14. Standard for innkapsling av video, lyd og f.eks. tekstspor. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltybelagt.
MPEG-1
En eldre samling av standarder for komprimering og innkapsling av video og/eller lyd, inkludert MP3.
MPEG-4 Part 14
Se MP4
MPEG-4 Part 2
Standard for tapsbasert komprimering av video. Forgjenger til H.264. Royaltybelagt.
MPEG-4
Samling av standarder for komprimering og innkapsling av video og/eller lyd, inkludert AAC, H.264 og MP4.
MPEG
(Motion Pictures Expert Group) Standardiseringsorganisasjon for video og lyd. Har utviklet og vedlikeholder svært mange kjente og utbredte standarder.
Ogg Theora
Standard for tapsbasert komprimering av video. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
Ogg Vorbis
Standard for tapsbasert komprimering av lyd. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
Ogg
Standard for innkapsling av video, lyd og f.eks. tekstspor. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
Plugin
En tilleggsmodul til en nettleser, for f.eks. å kunne spille video eller lyd nettleseren selv ikke støtter. Eksempler: Flash, QuickTime, Windows Media.
PNG
(Portable Network Graphics) Standard for innkapsling og tapsfri komprimering av bilder. Støtter varierende gjennomsiktighet. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
Palett
Utvalget av farger et bestemt bilde (f.eks. i GIF-format) kan benytte.
Piksel
Se bildeelement.
Plugin
I denne veilederen brukt om programvare som gjør en nettleser i stand til å vise, spille av eller behandle innhold den ellers ikke ville forstå. Eksempler: Flash, Windows Media, QuickTime.
Protokoll
I denne veilederen brukt om regler og overenkomster for hvordan datamaskiner eller programmer kommuniserer med hverandre (f.eks. HTTP).
Punktgrafikk
Teknisk betegnelse på bilder lagret som punkter av forskjellige farger. Se GIF, JPEG, PNG. Det motsatte av skalerbar grafikk.
QuickTime
Plattform fra Apple for multimedieinnhold. Forholdsvis utbredt, og kan til dels brukes i samsvar med Referansekatalogen.
Referansekatalogen
Inneholder krav alle statlige virksomheter skal forholde seg til ved utvikling av sine IT-tjenester, og er anbefalt for kommunal sektor. Referansekatalogen peker på hvilke standarder som er å betrakte som obligatoriske på enkelte bruksområder og hvilke som er anbefalte.
Retusjering
Rette feil i og forbedre bilder.
Royalty
I denne veilederen brukt om avgifter en patenteier kan kreve når noen bruker teknologi omfattet av patentet.
Royaltyfri
Brukes om teknologi som kan benyttes uten å betale royalties, enten fordi den ikke er patentbelagt, eller fordi patentinnehaveren har frasagt seg royaltykrav.
Skalerbarhet
Skalerbare bilder/grafikk kan forstørres uten tap av kvalitet. Punktgrafikk blir derimot kornete ved forstørring.
SVG
(Scalable Vector Graphics) Standard for lagring av bilder/grafikk i skalerbar form. En av Referansekatalogens anbefalinger. Royaltyfri.
Skalerbar grafikk
Lagring av bilder (typisk tegniner, kart, logoer o.l.) ved å ta vare på informasjon om bildets enkeltdeler (linjer, kurver, former, flater). Det motsatte av punktgrafikk.
Standardiseringsrådet
Gir anbefalinger til Fornyings- og administrasjonsdepartementet om hvilke standarder som bør anbefales eller gjøres obligatoriske å bruke i offentlig sektor.
Tapsbasert komprimering
Se komprimering.
Tapsfri komprimering
Se komprimering.
Theora
Se Ogg Theora.
Transkoding
Se konvertering.
Vektorgrafikk
Et annet ord for punktgrafikk.
Vorbis
Se Ogg Vorbis.
W3C
Se World Wide Web Consortium
WMA
Se Windows Media
WMV
Se Windows Media
Windows Media
Plattform fra Microsoft for multimedieinnhold. Meget utbredt.
World Wide Web Consortium
Standardiseringsorganisasjon som utvikler og vedlikeholder mange sentrale Internett-standarder, vanligvis knyttet til dataformater (f.eks. HTML og XML).
Xiph.Org Foundation
Non profit-organisasjon som utvikler og vedlikeholder Ogg og relaterte, royalty-frie standarder for multimedieinnhold.
XHTML
Se HTML.
Åpen standard
Standardiseringsrådet definerer begrepet i korte trekk slik: Standarden utvikles og vedlikeholder av en non profit-organisasjon, med åpen deltakelse for alle interessenter. Dokumentasjonen for standarden er publisert og tilgjengelig gratis eller mot en ubetydelig avgift. Dokumentasjonen kan videreformidles gratis eller mot en ubetydelig avgift. Patenter knyttet til standarden er ugjenkallelig gjort royalty-frie. Det er ingen begrensninger knyttet til gjenbruk av standarden.
Bakgrunnsbildet er tatt av pareeerica, distribuert under Creative Commons (Attribution 2.0 Generic).